Генерален Секретар

 

Валентина Мишкова – Кенкова

Наставник по математика и физика во ООУ ” Кирил Пејчиновиќ” – Кисела Вода