Трансформирање на работен однос

Согласно член 46 став 4 од ЗРО – договор за вработување на определено време може да се трансформира во работен однос на неопределено време ако работникот работи повеќе од две години на работно место кое е ослободено по основ на пензионирање или други основи и за кое се обезбедени финансиски средства.
Доколку работникот ги исполнува условите има право да поднесе барање до директорот на образовната институција или до просветниот инспекторат на кое се должни да му одговорат позитивно или негативно. Во зависност од одговорот, барањето може да биде силен правен аргумент во случај на несакани последици.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*