Членување во синдикати

Согласно Законот за работните односи член 185, работникот слободно одлучува за своето стапување и итстапување од синдикатот.
Појавата кога работникот е зачленет во синдикат и му се одбива синдикална членарина без негова писмена согласност или кога не му е дозволено да се отчлени од синдикат по сопствено убедување преставува грубо кршење на Законот за работните односи.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*